اخبار

اسامی برندگان مسابقه ی کتبی و پیامکی شماره 16 اعلام شد. 93/9/29

اسامی برندگان مسابقه ی پیامیکی : 1-چمران عربی از دیواندره  2- محمد صالح امینی نژاد از بانه 3- شیدا بختیاری از سنندج 4- مولود ابوطالب زاداه از شهریار کرج

اسامی برندگان مسابقه ی کتبی:  1- خدیجه حسینی  2- میدیا احمدکرمانج  3- فهیمه گنجی  4- نیان یوسفی  5- محمد مانی سرابی 6- ابراهیم شریفی