اخبار

اسامی برندگان مسابقه ی کتبی و پیامکی شماره 22 اعلام شد 94/1/29

برندگان مسابقه کتبی:    1- فاطمه صالحی   2-سعدی آقایی   3- مژگان اسماعیلی    4- زهره حق شناس     5- سامیار طریقی      6- ناصر حیدریان

 

برندگان مسابقه ی پیامکی:   1- آرزو محمد کریمی    2- حیات احمدی   3- فرهاد ورمزیار   4- سیف الله محمد زاده