اخبار

اسامی برندگان مسابقه ی کتبی و پیامکی شماره 20 اعلام شد. 93/11/29

اسامی برندگان مسابقه ی پیامکی:

1- شاهو فاتحی نیا (سنندج)             2- علی شهابی(سقز)      3- فریق ولی خانی (سقز)       4- جواد دهقانی (مشهد)

اسامی برندگان مسابقه ی کتبی :

1- مهین رضایی (سقز)                    2- حسن داوود نیا (دیواندره)                3- جهانبخش مجید آبادی (سنندج)       4- فاطمه بهرامی (سنندج)                5- فرهاد ورمزیار (سنندج)               6- فردین شرفی راد  (سنندج)