اخبار

اسامی برندگان مسابقه ی کتبی و پیامکی شماره 17 اعلام شد. 93/10/28

اسامی برندگان مسابقه کتبی:      1.کاوه احمدی                     2.فریبا گنجی                  3.سام احمدی                     4.هوشنگ شانوازلو            5.زهرا درویشی شاهرودی                                        6.فرانک احدی 

اسامی برندگان مسابقه پیامکی:  1.محمد رحیم زارعی                  2.تحسین کریمی                 3.حمیده ساعد پناه                 4. یوسف بهرامی